Autoritzacions i Justificants

Per justificar l’absència, els alumnes han de demanar a Consergeria, o bé imprimir-se, un justificant d’absència (vegeu document de més avall). En el termini de tres dies l’han de retornar signat per la mare, el pare, o el tutor legal, al seu tutor/a.  

Per poder sortir del centre en horari lectiu, l’alumne ha de presentar, a Consergeria, la següent autorització de sortida signada pels pares o representants legals. També n’ha d’informar al professor de guàrdia. 

Per justificar la inassistència d’un alumne de 3r, 4t d’ESO o Batxillerat amb motiu d’una convocatòria de vaga, la família ha d’emplenar i signar el document d’aquí sota i fer-lo arribar amb 24 d’antelació al tutor/a del seu fill/a. Altrament, la inassistència no quedarà justificada.