Autoritzacions i Justificants

Per justificar l’absència, els alumnes han de demanar a Consergeria, o bé imprimir-se, un justificant d’absència (vegeu document de més avall). En el termini de tres dies l’han de retornar signat per la mare, el pare, o el tutor legal, al seu tutor/a.  

Per poder sortir del centre en horari lectiu, l’alumne ha de presentar, a Consergeria, la següent autorització de sortida signada pels pares o representants legals. També n’ha d’informar al professor de guàrdia.