Carta de compromís educatiu

COMPROMISOS 

Per part del centre

 1. Facilitar a l’alumne/a una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la seva personalitat. 
 2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/-a i professorat en l’àmbit escolar. 
 3. Informar la família del projecte educatiu i les normes d’organització i funcionament del centre. 
 4. Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el seu rendiment i actitud. 
 5. Adoptar les mesures educatives complementàries o alternatives per atendre les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família. 
 6. Mantenir comunicació́ regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a. Com a mínim, es farà una entrevista anual amb el tutor/a. 
 7. Comunicar a la família qualsevol circumstància que sigui rellevant per al desenvolupament acadèmic i personal de l’alumne/a. 
 8. Respectar les conviccions ideològiques de l’alumne/a i de la família, sempre que no se’n faci ostentació i no afectin negativament la convivència. 
 9. Revisar, conjuntament amb la família, el compliment d’aquests compromisos, i si escau, el seu contingut, a l’inici de cada etapa educativa. 

Per part de la família: 

 1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i la de l’equip directiu. 
 2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 
 3. Instar el fill/a a respectar les normes de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 
 4. Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat. 
 5. Respectar els acords i les mesures correctores que estableixi l’Institut i atendre el seu compliment. 
 6. Ajudar el fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar. 
 7. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill/a. 
 8. Facilitar al centre les informacions que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge i el desenvolupament personal. En cas de malaltia dels fills, tenir informat al centre i seguir les indicacions de prevenció sanitària que doni el professional sanitari. 
 9. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre i participar en les reunions i activitats per als pares i mares que convoqui l’escola. 
 10. Garantir la puntualitat i l’assistència dels fills al centre, advertint i justificant les absències. 
 11. Col·laborar amb l’associació de pares/mares en les activitats que s’organitzin. 
 12. Informar al fill/la sobre el contingut d’aquesta carta de compromís educatiu. 
 13. Revisar amb periodicitat el compliment dels compromisos de la carta.