Concreció Curricular

ESO1Hores setmanals
Matemàtiques3
Llengua catalana i Literatura3
Llengua castellana i Literatura3
Llengua estrangera: anglès3
Geografia i Història3
Biologia i Geologia3
Educació Física2
Educació Visual i Plàstica2
Música2
Tecnologia2
Activitats cíviques i culturals (Lectura i oratòria) / Religió1
Tutoria1
Optatives (semestrals)
– Aprendre a aprendre (reforç)
– Matemàtiques aplicades a l’entorn (reforç)
– Mans enlaire
– Sona Escola XL (només al segon semestre)
– Hort
– Francès*
– Alemany*
2
ESO2Hores setmanals
Matemàtiques4
Llengua catalana i Literatura3
Llengua castellana i Literatura3
Llengua estrangera: anglès4
Geografia i Història3
Física i Química3
Educació Física2
Música2
Tecnologia2
Ètica ambiental / Religió1
Tutoria1
Optatives (semestrals):
– Aprendre a aprendre (reforç)
– Matemàtiques aplicades a l’entorn (reforç)
– Robòtica amb Lego
– Escola verda
– BTT
– Hort
– Francès*
– Alemany*

2
ESO3Hores setmanals
Matemàtiques4
Llengua catalana i Literatura3
Llengua castellana i Literatura3
Llengua estrangera: anglès3
Ciències socials3
Biologia i Geologia2
Física i Química2
Educació Física2
Educació Visual i Plàstica2
Tecnologia2
Activitats cíviques i culturals / Religió1
Tutoria1
Optatives (anuals):
– Fem de reporters
– Disseny apps
– Cultura Clàssica
– Emprenedoria
– Hort
– Francès*
– Alemany*
2
ESO4Hores setmanals
Matemàtiques4
Llengua catalana i Literatura4
Llengua castellana i Literatura3
Llengua estrangera: anglès3+1
Ciències socials3
Educació Física2
Cultura i valors ètics / Religió1
Tutoria1
Optatives (anuals):
Optativa 41 (3h)
– Física i Química
– Economia
– Visual i Plàstica
– Llatí
Optativa 42 (3h)
– Biologia
– Música
– Economia
– Informàtica artística
– Informàtica tecnològica
Optativa 43 (3h)
– Francès*
– Alemany*
– Tecnologia
– Filosofia
– Informàtica artística
9

En el cas de triar Francès o Alemany, la matèria es cursarà al llarg de tot el curs i de tota l’etapa, de 1r a 4t d’ESO, ja que és una matèria que necessita continuïtat.

La tria d’una matèria no implica l’assignació directa, ja que depèn del nombre de demandants de l’optativa. L’equip docent i el tutor de cada nivell les adjudica procurant respectar la tria dels alumnes, però també aplicant altres criteris i equilibrant els diferents grups.