Concreció Curricular

ESO1Hores setmanals
Matemàtiques3
Llengua catalana i Literatura3
Llengua castellana i Literatura3
Llengua estrangera: anglès3
Geografia i Història3
Biologia i Geologia3
Educació Física2
Educació Visual i Plàstica2
Música2
Tecnologia2
Cultura i valors ètics / Religió1
Tutoria1
Projectes (trimestrals)
– El sistema solar
– Les emocions
– Les meravelles del món
2
ESO2Hores setmanals
Matemàtiques4
Llengua catalana i Literatura3
Llengua castellana i Literatura3
Llengua estrangera: anglès4
Geografia i Història3
Física i Química3
Educació Física2
Música2
Tecnologia2
Cultura i valors ètics / Religió1
Tutoria1
Optatives (trimestrals):
– Robòtica amb Lego
– Reforç
– Francès*
– Alemany*
– Hort
– Dibuix artístic
– Running
– Sona Escola XL (només 2n semestre)
2
ESO3Hores setmanals
Matemàtiques4
Llengua catalana i Literatura3
Llengua castellana i Literatura3
Llengua estrangera: anglès3
Ciències socials3
Biologia i Geologia2
Física i Química2
Educació Física2
Educació Visual i Plàstica2
Tecnologia2
Cultura i valors ètics / Religió1
Tutoria1
Optatives (anuals):
– Fem de reporters
– Robòtica amb Arduino
– Cultura Clàssica
– Emprenedoria
– Francès*
– Alemany*
– Hort
2
ESO4Hores setmanals
Matemàtiques4
Llengua catalana i Literatura4
Llengua castellana i Literatura3
Llengua estrangera: anglès3+1
Ciències socials3
Educació Física2
Cultura i valors ètics / Religió1
Tutoria1
Optatives (anuals):
Optativa 41 (3h)
– Física i Química
– Economia
– Visual i PlàsticaLlatí
Optativa 42 (3h)
– Biologia
– Música
– Economia
– Informàtica artística
– Informàtica tecnològica
Optativa 43 (3h)
– Francès*
– Alemany*
– Tecnologia
– Filosofia
– Informàtica artística
9

En el cas de triar Francès o Alemany, la matèria es cursarà al llarg de tot el curs i de tota l’etapa, de 1r a 4t d’ESO, ja que és una matèria que necessita continuïtat. La tria d’una matèria no implica l’assignació directa, ja que depèn del nombre de demandants de l’optativa. L’equip docent i el tutor de cada nivell les adjudica procurant respectar la tria dels alumnes, però també aplicant altres criteris i equilibrant els diferents grups.