Convalidacions i Reconeixements

RECONEIXEMENT DE LA MATÈRIA D’EDUCACIÓ FÍSICA


ESO: Només es pot fer reconeixement (convalidació) d’EF als alumnes que formen part oficialment de programes d’alt rendiment esportiu (ARC).
BATXILLERAT: Només es pot fer un PI (Pla Individualitzat) que contempli el reconeixement (convalidació) d’EF als alumnes que formen part oficialment de programes d’alt rendiment esportiu (ARC). No existia, ni existeix ara, la possibilitat de reconeixement per esportistes que no formen part del programa ARC. 

SIMULTANEÏTAT d’ESTUDIS d’ESO o de BATXILLERAT amb ESTUDIS de MÚSICA i DANSA

Els alumnes que cursen, simultàniament, estudis de dansa i música en conservatoris, centres professionals o escoles autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de:

  • Música (la matèria comuna de 1r a 3r curs d’ESO)
  • Les matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (2 hores per curs)
  • Una matèria optativa de 4t curs d’ESO (fins a un màxim de 3 hores)
  • Educació Física
  • Matèries de la franja d’específiques (fins a un màxim de 4 hores per curs només per a alumnes de Batxillerat)

L’alumne d’ESO haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci arribar la resolució per part de la direcció del centre i hagi tornat l’autorització signada dels pares per entrar més tard o marxar abans a casa, en cas de tenir la reducció horària a primeres o últimes hores del matí.

Més avall teniu disponible un document en què es detalla la documentació que cal presentar en cada cas.

TERMINI: Les sol·licituds s’han de renovar anualment. Cal presentar-les, juntament amb tota la documentació, a la secretaria del centre abans del 29 d’octubre de 2021.


Més informació a :    Música     Dansa