Documentació bàsica

La cultura digital apareix en els documents bàsics del centre. A continuació es remarquen els aspectes més importants de cadascun d’ells.

PEC

Bàsicament, apareix en tres aspectes:

  • Un dels plantejaments educatius del centre és: “Ús responsable de la tecnologia: per poder treballar i avaluar per competències, és imprescindible que l’alumne utilitzi una àmplia diversitat de recursos i de tecnologies, especialment per cercar i contrastar informació. També cal que tingui criteris per classificar-la, ordenar-la, sintetitzar-la i processar-la. Només així podrà arribar a conclusions i presentar resultats. Les TIC, sens dubte, permeten que aquest procés sigui ràpid, però cal fer-ne un ús responsable. El centre està totalment digitalitzat i el professorat vetlla pel seu ús correcte, però tenint molt clar que les TIC són només una eina per aconseguir l’aprenentatge dels alumnes.”

  • L’objectiu 4 del PEC és: “OP1. Desenvolupar les competències de l’alumnat i les habilitats socials a través de metodologies actives d’aula i de l’ús habitual de les TIC/TAC.”

  • Definició de perfils professionals. “A partir dels plantejaments educatius i dels objectius anomenats anteriorment, els següents perfils professionals són necessaris per a l’acompliment d’aquest projecte: Plurilingüisme, Diversitat, Treball per projectes, TIC/TAC, Coordinació tutorial.

NOFC

Bàsicament apareix en quatre apartats:

  • Detalla les funcions del coordinador digital del centre i de la comissió digital del centre. En el següent enllaç es poden consultar.
  • Es detalla el projecte digital com a projecte d’innovació de centre.
  • Es designa la cultura digital com a àmbit prioritari de formació del professorat.
  • S’introdueix en la normativa de convivència, especialment pel que fa als mòbils.

PROJECTE DE DIRECCIÓ

El projecte de direcció només cita l’objectiu del PEC respecte a la cultura digital i assumeix els objectius, accions i planificació que ja està detallada en aquesta Estratègia Digital de Centre (EDC).