Equip directiu

Nom: Carme Hernández Rabanal
Càrrec: Directora
Tasques: Dirigir l’activitat de l’institut i vetllar per la coordinació de la gestió del centre, l’adequació del projecte educatiu i la programació general.
Perfil:Doctora en Informació i Documentació en la Societat del Coneixement (2017, UB), llicenciada en Filologia catalana (1989, UB), Publicitat (1996, UAB) i Documentació (2009, UOC). Té una àmplia formació nacional i internacional i disposa dels nivells C1 d’anglès i C2 de francès.
Funcionària de carrera en l’especialitat de Llengua i Literatura catalanes, amb destinació definitiva a l’Institut, i amb 22 anys d’experiència docent a secundària i 5 a l’educació superior francesa. Des del 2001 al 2014 va estar en excedència voluntària i durant aquest temps va treballar en centres d’educació superior i de recerca internacionals a França i a Suïssa, on va participar en projectes d’innovació pedagògica i de desenvolupament informacional. Reincorporada a l’ensenyament secundari, ha exercit el càrrec de coordinadora LIC durant els cursos 2014-2019 i és la directora del centre des del curs 2019-2020.
Nom: Cèsar Torrell Navarro
Càrrec: Secretari
Tasques: Gestionar l’activitat econòmica i administrativa de l’institut.
Perfil:Llicenciat en Filologia anglogermànica (1990, UAB). Ha cursat tres anys de Ciències Empresarials a la UB (1982-85).
Funcionari de carrera amb destinació definitiva a l’Institut Pere Vives i amb 28 anys d’experiència docent. Professor d’anglès a secundària i batxillerat, i els últims 12 anys també de francès. Durant la seva etapa professional a l’Institut, ha estat nomenat cap de departament en diferents ocasions, tutor durant 8 anys i secretari des del curs 2019-2020.  Paral·lelament ha col·laborat a l’Institut en activitats que promouen el coneixement de llengües estrangeres (anglès, francès i alemany).
Nom: Gemma Paredes Olivella
Càrrec: Cap d’estudis
Tasques: Gestionar la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre.
Perfil:Llicenciada en Ciències Químiques (1997, UB). Disposa del nivell C1 en llengua anglesa. Ha realitzat la formació d’AICLE impartida pel Departament d’Educació dins del GEP (Grup Experimental del Plurilingüisme), i aplica aquesta metodologia des del 2015.
Funcionària de carrera amb destinació definitiva a l’Institut i amb 18 anys d’experiència docent. És professora de Física i Química a l’ESO i el Batxillerat. Ha participat en la gestió del centre ocupant els càrrecs de cap de departament (2 anys), tutora d’ESO (12 anys) i cap d’estudis des del curs 2019-2020.
Nom: Montserrat Balcells Serra
Càrrec: Cap d’estudis adjunt
Tasques: Gestionar la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre.
Perfil:Llicenciada en Geografia i Història (1998, UNED) i en Antropologia social i cultural (2013, UNED).
Funcionària de carrera amb destinació definitiva a l’Institut Pere Vives i amb 13 anys d’experiència docent. És professora de Geografia i Història i ha participat activament en la gestió del centre en el càrrec de coordinadora de 2n cicle d’ESO durant 8 anys, de tutora durant 12 i de cap d’estudis adjunt des del curs 2019-2020. Anteriorment, i durant 12 anys, va treballar en una empresa privada dedicada a l’assessorament jurídic, fiscal, laboral i comptable.
Nom: Marisa Soler Margarit
Càrrec: Coordinadora pedagògica
Tasques: Gestionar la intervenció pedagògica que afecta la diversitat de nivells d’intervenció i de procediments.
Perfil:Llicenciada en Geografia i Història (1987, UB). Disposa del nivell B1 en llengua anglesa (EOI) i del Certificat d’Aptitud en català (EOI).
Funcionària de carrera amb plaça definitiva a l’Institut Pere Vives Vich i amb 29 anys d’experiència docent. És professora de Geografia i Història a l’ESO i el Batxillerat.
Durant la seva etapa professional va participar en l’activitat d’Innovació “Projecte d’autonomia de centres: plans estratègics i gestió del canvi per a la millora (2008-2012)”, exercint-hi un càrrec de responsabilitat. També va participar en el Pla d’Autonomia de centre amb actuacions específiques amb les llengües estrangeres i amb el Programa d’Aprenentatge permanent ‘Comenius’. Ha ocupat els càrrecs de Coordinadora de 3r i 4t ESO, de  tutora d’ESO i, des del curs 2019-2020, de coordinadora pedagògica.