Estratègia Digital de Centre – Centre

ESTRATÈGIA, LIDERATGE I GESTIÓ

Punts forts

 • El centre té definits els canals digitals per comunicar-se amb la comunitat educativa i l’ús de cada un. A més, també té definides les persones responsables de cada canal.
 • El centre té escrits i aprovats els procediments per a la inclusió digital de tots els alumnes. Aquests procediments es revisen periòdicament i se’n fan modificacions.
 • El centre té establert el procediment per fer l’acollida digital dels alumnes nous al centre. A més, té dissenyat un pla de sessions perquè els alumnes siguin competents digitalment, en termes de seguretat i ús responsable.
 • El centre té formalitzats els procediments per garantir l’assoliment de la competència digital de tot l’alumnat com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-la.

Punts febles

 • Un percentatge significatiu de les famílies no utilitza de forma regular la plataforma de comunicació.

SEGUIMENT, AVALUACIÓ I MILLORA

Punts forts

 • El centre vetlla perquè les seves bones pràctiques en tecnologies es difonguin a través del seu web.
 • L’ús de les tecnologies es troba reflectit en els diversos documents del centre (PEC, NOFC, PGA, programacions d’aula…).
 • El centre fa un seguiment dels usos d’Internet i, a partir d’aquesta informació pren decisions com, per exemple aplicar les pertinents mesures de filtració de contingut.

Punts febles

 • Un percentatge significatiu de les famílies no és prou competent digitalment per poder fer el seguiment de feines dels seus fills/es (gestió del calendari, accés a tasques telemàtiques, etc.)

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DIGITALS

Punts forts

 • Tots els espais de treball del centre, molt especialment les aules, disposen de connectivitat a la xarxa del centre i a Internet.
 • Les aules ordinàries disposen d’un sistema de projecció amb un ordinador connectat a Internet.
 • El centre disposa d’una Zona de professors, una Zona d’alumnes i una Zona de famílies a manera d’intranet de centre.
 • El centre utilitza un sistema de gestió de seguiment dels alumnes (qViC i qAT), totalment adaptat a les necessitats del centre.
 • El centre ha establert un protocol per a la resolució d’incidències tècniques.

Punts febles

 • El centre encara no té un pla amb prioritats per a la renovació de l’equipament TAC.
 • El centre no té coneixement de l’equipament tecnològic de l’alumnat a la llar (connectivitat, ordinador i/o d’altres dispositius equivalents).

METODOLOGIES

Punts forts

 • La tecnologia és present al centre de forma transparent. Se’n fa ús però sempre amb una finalitat metodològica clara.

Punts febles

 • El centre té concretat el desplegament de la competència digital per cursos i per conceptes clau només per a 1r d’ESO.
 • Hi ha mecanismes de valoració global d’adquisició de la competència digital, però no n’hi ha d’avaluació de les diferents dimensions de la competència