Part Estratègica Digital de Centre

Seguint les indicacions del document definició de l’EDC, s’ha estructurat aquesta part en 4 fases: Diagnosi, Objectius, Planificació i Seguiment, i Avaluació i millora.

Diagnosi:

Per fer la diagnosi, la comissió digital del centre ha utilitzat tres recursos:

  • Enquesta al professorat, a l’alumnat i a les famílies: la participació del professorat ha estat del 95%, la de l’alumnat del 85% i la de les famílies del 50%. Per determinar les preguntes, s’han analitzat els ítems del pla TAC i les àrees digitals que marca el PEDC (alumnat, professorat i centre).
  • Entrevistes amb la direcció del centre i amb el coordinador digital.
  • Valoració dels resultats de l’enquesta en un claustre.
  • Sistema d’indicadors que el centre ja recull anualment.

A partir de l’anàlisi d’aquestes eines, es detecten els següents punts forts i punts febles segons diferents aspectes.

Objectius:

En la visió del centre, tal com es defineix en el projecte educatiu de centre (PEC), queda molt clar que l’ús habitual de les tecnologies ha de ser un dels pilars del centre:

“Volem ser un centre actiu, emprenedor, amb visió de futur que aconsegueix una millora constant del rendiment acadèmic dels alumnes. Volem fer ús habitual de les TIC, impulsar les llengües estrangeres i promocionar les habilitats socials i el treball cooperatiu. D’aquesta forma volem donar resposta a les diferents necessitats de tots els agents implicats: alumnat, famílies i organitzacions de l’entorn.”

A partir d’aquesta visió, dels objectius del PEC i de la diagnosi que s’ha realitzat, s’han establert diferents objectius.

Un cop definits els objectius, s’han definits indicadors i s’han temporitzar per assolir-los en tres cursos.

Planificació i Seguiment:

Per la definició de les activitats i per controlar-ne el seguiment s’utilitza el següent full de càlcul:

Ins.-Pere-Vives-Vich-EDC-PF-Objectius-i-planificacio-Temporitzacio

Avaluació i millora:

Per tal d’avaluar la implementació de l’Estratègia digital, a final de cada curs es reuneix la comissió digital i valorar l’assoliment dels criteris dels indicadors de les activitats i dels objectius.

Cada responsable fa una exposició del que s’ha assolit i del que no s’ha assolit, i exposa les propostes de millora.

A partir d’aquí, la comissió modifica l’ECD pel que queda de temps d’implementació, si s’escau.

Per fer la valoració dels criteris d’assoliment, s’utilitza el full enllaçat.

Indicadors-Resum-indicadors