Projecte Educatiu de Centre

El Projecte Educatiu (PEC) és la màxima expressió de l’autonomia dels centres. En recull la identitat, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dona sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. És també el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre.
El Projecte Educactiu que podeu consultar correspon a l’última revisió i actualització aprovada pel Consell Escolar el 20 de febrer de 2018.

PEC_febrer-2018