Sol·licitud títol BATX

La sol·licitud del títol de Batxillerat serà via presencial. Els passos a seguir són:

  • L’alumne ha de descarregar la sol·licitud (vegeu en adjunt) del títol de Batxillerat, emplenar-la i signar-la.
  • Un cop emplenada la sol·licitud, haurà de presentar-la a la secretaria del centre, juntament amb una còpia de la documentació requerida a la sol·licitud (si s’escau) i una fotocòpia del DNI vigent. 

IMPORTANT

En el pagament de l’import de totes les taxes i els preus públics s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:

· Bonificació del 50% de l’import per a:

  • membres de família nombrosa de categoria general i
  • membres de famílies monoparentals.

· Exempció del 100% del pagament per a:

  • membres de família nombrosa de categoria especial,
  • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),
  • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
  • infants o adolescents en acolliment familiar.