Sol·licitud títol BATX

La sol·licitud del títol de Batxillerat serà via telemàtica. Els passos a seguir són:

  • L’alumne ha de descarregar la sol·licitud (vegeu en adjunt) del títol de Batxillerat, emplenar-la i signar-la.
  • Un cop emplenada la sol·licitud, n’haurà d’enviar-ne una còpia al centre, a l’adreça secretaria@institutperevives.cat, juntament amb una còpia de la documentació requerida a la sol·licitud (si s’escau) i una fotocòpia del DNI vigent. 

                  L’assumpte del correu ha de ser: Títol Batxillerat – cognoms de l’alumne.

  • La secretaria del centre revisarà tota aquesta documentació. Un cop revisada, l’alumne rebrà per correu electrònic un resguard de sol·licitud del títol (document amb un codi de barres) per tal que pugui pagar l’import de la taxa corresponent a través de Caixabank. 
  • Finalment, un cop pagada la taxa d’expedició del títol, caldrà portar la següent documentació:

– Sol·licitud del títol emplenada i signada (full original). – Fotocòpia del DNI vigent. – Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud del títol, si s’escau. – Resguard de sol·licitud del títol (document amb el codi de barres) sense tallar i el comprovant de pagament.

IMPORTANT

En el pagament de l’import de totes les taxes i els preus públics s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:

· Bonificació del 50% de l’import per a:

  • membres de família nombrosa de categoria general i
  • membres de famílies monoparentals.

· Exempció del 100% del pagament per a:

  • membres de família nombrosa de categoria especial,
  • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),
  • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
  • infants o adolescents en acolliment familiar.