Treball de Recerca

Durant el Batxillerat, tot l’alumnat ha de realitzar un Treball de Recerca (TdR) sota la supervisió d’un/a professor/a-tutor/a. La qualificació d’aquest treball, que té en compte 3 aspectes: el seguiment, la memòria escrita i la defensa oral, representa el 10 % de la nota global d’etapa.

MARC NORMATIU

El Treball de Recerca és una activitat d’investigació que ha de fet tot l’alumnat de Batxillerat. S’inicia a 1r de Batxillerat i s’ha de presentar obligatòriament a 2n de Batxillerat. Té les característiques següents:

 • Consisteix en un conjunt d’activitats estructurades i orientades amb vista a la investigació que realitza l’alumnat en un àmbit que ha escollit i ha delimitat, amb l’orientació d’un professor/a.
 • Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari.
 • Té una durada d’unes 70 hores i representa un 10% de la nota del Batxillerat.
 • Es presenta per escrit i oralment.
 • S’avalua tenint en compte l’actuació de l’alumne/a durant la realització del treball, l’informe escrit i la presentació oral, que avaluarà un tribunal.
 • Per norma general, es tracta d’un treball individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer un treball en grup per la dinàmica de la recerca. En aquests casos el tutor ha de valorar la conveniència d’aquesta elaboració i informar a la coordinació pedagògica. Cada alumne ha de fer el seguiment amb el tutor de manera individualitzada. El tutor del treball ha de posar una nota de seguiment a cadascun dels alumnes. El dossier de treball i la presentació oral també s’han de fer individuals.

OBJECTIUS

El TdR del Batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents:

 • Fer una cerca sobre un  tema d’interès persona i que sigui abastable, durant un temps determinat i de manera constant i aprofundida.
 • Posar en pràctica els coneixements adquirits en les diferents matèries del Batxillerat en relació amb la metodologia de recerca.
 • Aplica la metodologia de recerca adequada als objectius fixats i seleccionat i tractar les fonts d’informació i documentació adients.
 • Usar les TIC durant el procés de recerca, tractament de la informació, anàlisi i presentació final  dels resultats.
 • Comunicar oralment i per escrit les idees principals amb coherència, cohesió i correcció lingüística i estilística i d’acord amb uns criteris formals de presentació dels treballs.

ORGANITZACIÓ

El coordinador de Batxillerat i cap d’estudis organitzen tot el procés d’elaboració del TdR i estableixen, per a cada curs, el calendari de seguiment, avaluació i recuperació.