Estratègia Digital de Centre – Alumnat

Punts forts

  • El centre treballa amb 1×1. Per tant, en acabar 4t els alumnes tenen un gran domini de les competències més instrumentals de l’ús de tecnologies.

Punts febles

  • Hi ha aspectes vinculats a la competència digital que no es vinculen directament a cap matèria o projecte i que, per tant, es treballen molt poc.