Normes d’Organització i Funcionament de Centre

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) apleguen el conjunt d’acords i decisions que s’adopten per tal fer possible, en el dia el dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu de centre i en la seva programació anual. És una eina no només per regular la vida en el nostre centre, sinó també per garantir la convivència escolar, respectar els drets i deures que atorga la legislació vigent i establir una bona relació entre els diferents sectors de la comunitat escolar. 
Aquest document va ser aprovat pel Claustre de professors i pel Consell Escolar de l’1 de juliol de 2014. La darrera revisió compta amb la conformitat del Consell Escolar, reunit en data de 27 de juliol de 2022.

Cal tenir en compte que, a més de les NOFC, el centre disposa d’altres normatives addicionals que complementen les primeres.

NOFC_08019630