Normes d’Organització i Funcionament de Centre

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) apleguen el conjunt d’acords i decisions que s’adopten per tal fer possible, en el dia el dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu de centre i en la seva programació anual. És una eina que regula la vida en el nostre centre i garanteix la convivència escolar, el respecte dels drets i deures que atorga la legislació vigent i estableix una bona relació entre els diferents sectors de la comunitat educativa. 
La darrera actualització de les NOFC va ser aprovada pel Claustre de professors el 30 de juny de 2023, i pel Consell Escolar l’11 de juliol de 2023.

El centre disposa d’altres normatives addicionals que complementen les NOFC.