Exempcions

L’alumne/a que s’incorpora a 1r o a 2n curs de Batxillerat procedent de fora del territori de Catalunya i que no ha cursat mai les matèries de Llengua Catalana, Literatura o equivalents, pot demanar l’exempció de l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura.

El fet d’obtenir l’exempció de la qualificació no eximeix l’alumne/a d’assistir a classe de Llengua Catalana i Literatura, on ha de seguir un programa específic que li permeti assolir, com a mínim, una comprensió oral i escrita de la llengua.

La sol·licitud d’exempció de la qualificació de Llengua Catalana i Literatura I o Llengua Catalana i Literatura II, signada per l’alumne, o pels pares o tutors legals si és menor d’edat, s’ha de presentar al centre on l’alumne cursa 1r o 2n de batxillerat abans de finalitzar el primer trimestre del curs acadèmic o en el moment en què s’incorpori al centre. L’alumne/a ha de presentar un certificat acadèmic, o bé fotocòpia compulsada de l’historial acadèmic o documentació equivalent, amb constància dels ensenyaments i matèries cursats al llarg de tota l’escolarització, dels llocs on s’han portat a terme i de la data d’incorporació a un centre educatiu de Catalunya.

Les sol·licituds que el centre trameti després de finalitzat el primer trimestre del curs seran desestimades, excepte en els casos d’alumnes incorporats al centre a partir del segon trimestre.

L’exempció de la qualificació de Llengua Catalana i Literatura en el batxillerat no comporta automàticament l’exempció de la prova de Llengua Catalana a les PAU. L’alumne/a que vulgui sol·licitar aquesta exempció ha de consultar aquest enllaç.

L’alumne/a que s’incorpora a un curs de l’ESO procedent de fora del territori de Catalunya i que no ha cursat mai les matèries de Llengua Catalana, Literatura o equivalents, tindrà un Projecte Individual (PI) de l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura.