Estratègia Digital de Centre – Professorat

USOS CURRICULARS

Punts forts

  • L’ús de les tecnologies per part del professorat és divers i abasta des d’aplicacions instrumentals i d’exercitació (per exemple programes d’edició digital) fins a activitats de cerca, processament i presentació de la informació (per exemple els productes finals dels projectes) més enllà de l’espai i l’horari de l’aula i fora de l’escola
  • S’utilitzen eines digitals en l’avaluació i el seguiment personalitzat de l’alumnat.

Punts febles

  • No hi ha una coordinació sobre les activitats digitals que cada professor planteja als seus alumnes.

COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

Punts forts

  • El professorat és competent per planificar i acompanyar l’alumnat en l’assoliment de la competència digital com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-lo.
  • El professorat és competent per plantejar i participar en activitats col·laboratives interdisciplinars en entorns digitals. Cada trimestre, cada àmbit planteja un projecte amb aquestes característiques.
  • El professorat del centre usa eines digitals habitualment en la planificació de les classes, registre de l’activitat d’aula i avaluació dels alumnes.

Punts febles

  • El professorat no expressa les seves necessitats de formació en tecnologies per manca evident de temps de coordinació.
  • El professorat nou té dificultats els primers mesos per integrar l’ús de les tecnologies en el centre.