Objectius vinculats al PEC

OBJECTIU 1: DEFINIR EL DESPLEGAMENT COMPLET DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DE L’ALUMNAT

Objectiu del PEC

OP1. Desenvolupar les competències de l’alumnat i les habilitats socials a través de metodologies actives d’aula i de l’ús habitual de les TIC/TAC.

Diagnosi

El centre té concretat el desplegament de la competència digital per cursos i per conceptes clau només per a 1r d’ESO

OBJECTIU 2: MILLORAR EL SISTEMA DE SEGUIMENT D’ALUMNAT PER FER-LO MÉS INCLUSIU

Objectiu del PEC

OPOP4. Potenciar l’atenció a la diversitat de l’alumnat des del punt de vista inclusiu, tot facilitant eines per a l’orientació acadèmica i professional.

OBJECTIU 3: ASSEGURAR L’ASSOLIMENT DELS CONCEPTES CLAU DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL MÉS ALLUNYATS DE LES MATÈRIES I DELS PROJECTES

Objectiu del PEC

Potenciar l’acció tutorial adequada a cada nivell promovent la coordinació de l’equip docent corresponent.

Diagnosi

Hi ha aspectes vinculats a la competència digital que no es vinculen directament a cap matèria o projecte i que, per tant, es treballen molt poc

OBJECTIU 4: MILLORAR L’ACOLLIDA DIGITAL DEL PROFESSORAT

Objectiu del PEC

OO3. Potenciar la col·laboració, la coordinació i el treball en equip dels docents, promovent el treball dels àmbits.

Diagnosi

El professorat nou té dificultats els primers mesos per integrar l’ús de les tecnologies en el centre.